Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu V-COMP (platné a účinné od 1.1.2014)


Obchodní podmínky a reklamační řád


Podmínkou nákupu v internetovém obchodě  V-COMP Pavel Orlík je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu, jež jsou nedílnou součástí nabídky Prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu V-COMP Pavel Orlík stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámil, že s nimi souhlasí a výslovně je přijímá.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1     Internetový obchod je provozován firmou Pavel Orlík - V-COMP, se sídlem Nábřeží SPB č.499, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ 69613354, evidované u Magistrátu města Ostravy pod Č.j. SMO/418440/11/ŽÚ/JUM  (dále jen "Provozovatel").


Kontaktní údaje Provozovatele:

Adresa pro doručování: V-COMP, Jilemnického nám.1, Ostrava-Poruba, 708 00

Telefonní kontakty: Provozovna: +420 553 034 368, Majitel: +420 603 922 811, Elektronická adresa: prodej@vcomp.cz


1.2     Provozovatel Internetového obchodu prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.1.3     Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání Zboží prostřednictvím Internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.


1.4     Komunikace s Kupujícím probíhá telefonicky nebo elektronicky e-mailem.


1.5      Veškeré vztahy mezi firmou V-COMP Pavel Orlík a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.


1.6      Internetový obchod je určen k nabídce výpočetní techniky, komponent, počítačových sestav a periferií. Dále je rozšířen o prodej notebooků předních značek a digitální techniky včetně příslušenství. Nabízíme také servisní služby v oblasti výpočetní techniky (servis PC, návrhy upgrade PC, opravy tiskáren a notebooků).


1.7      Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy.


1.8      Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.


1.9      Definice pojmů:


kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a kupujícím. Na základě  Kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět prodeje a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a kupující se zavazuje předmět prodeje převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.


obchodní podmínky - Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy


internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. distančně


zboží - movité věci popř. software prodávaný prostřednictvím internetového obchodu


prodávající – Pavel Orlík – V-COMP


kupující - fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka zboží. 


Předmět prodeje - Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy


Kupní cena - Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy


Poštovné - peněžní částka, která je úplatou za odeslání zboží (doprava, balné) do místa plnění. Její výše je uvedena v aktuálním sazebníku.2. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


2.1      Objednávka zboží a její potvrzení


2.1.1    V případě zájmu o nabízené zboží je kupující prostřednictvím kliknutí uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje.


2.1.2   Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí vždy všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného zboží; ceny zboží se zobrazují jednak jako ceny bez DPH a jednak jako ceny včetně DPH.


2.1.3   Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko "koupit" se považuje za návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.


2.1.4   Provozovatel je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky; přijetí objednávky je potvrzeno automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Provozovatele


2.1.5   Potvrzení objednávky Provozovatelem je přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na jím zaslanou adresu


2.2      Uzavření kupní smlouvy


2.2.1   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


2.2.2   K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky odeslané zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu firmy V-COMP Pavel Orlík.


2.2.3   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


3. CENA ZBOŽÍ  A  PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:

V hotovosti – v provozovně prodávajícího na adrese: V-COMP, Jilemnického nám.1, Ostrava-Poruba

Na dobírku v hotovosti – v místě určeném kupujícím v objednávce

Bezhotovostně - převodem na účet prodávajícího č. 88888111 / 5500 vedeného u Raiffeisen Bank a.s.  (dále jen „účet prodávajícího“)

Prostřednictvím úvěru - poskytnutého třetí osobou


3.2      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


3.3      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.


3.4      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4. DODACÍ PODMÍNKY


4.1      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


4.2      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


4.3      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


4.4      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


4.5      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


5.2      Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 5.1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího prodej@vcomp.cz.


5.3      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu č. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


5.4      V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


5.5      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5.6      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


5.7      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. REKLAMAČNÍ  ŘÁD, ODSTOUPENÍ  OD SMLOUVY, ZÁRUČNÍ DOBA 


6.1      Pokud se vyskytnou při převzetí zboží, případně v záruční době vady, prodávající za tyto vady odpovídá dle příslušných ustanovení:


Pokud je kupující spotřebitelem - dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele


Pokud je kupující podnikatelem – dle občanského zákoníku a pravidel stanovených v kupní smlouvě.6.2     
Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-shopem, atd.), má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení firmě V-COMP Pavel Orlík. Odstoupení od smlouvy musí zákazník adresovat na adresu provozovny V-COMP Pavel Orlík, Jilemnického nám.1, Ostrava-Poruba či na adresu elektronické pošty V-COMP – prodej@vcomp.cz. Zboží musí být vráceno do 14 dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné učinit rovněž prostřednictvím internetového formuláře Formulář odstoupení od smlouvy. V takovém případě potvrdí zástupce firmy V-COMP zákazníkovi jeho přijetí neprodleně po jeho obdržení.


6.3      Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, pokud není právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží. Individuální záruční doba je vždy uvedena na internetových stránkách společnosti v popisu konkrétního zboží.

6.4      Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

6.5      Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat obal a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce (Česká pošta, PPL nebo jiný přepravce) pak nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Reklamaci je kupující povinen učinit písemně a je povinen v ní vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.


6.6      Reklamaci lze uplatnit na provozovně Prodávajícího: V-COMP, Jilemnického nám.1, Ostrava-Poruba. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.


6.7      Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u firmy  V-COMP Pavel Orlík, např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí firma V-COMP Pavel Orlík záruční list i dodatečně.7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJů


7.1      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


7.2      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


7.3      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.


7.4      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


7.5      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


7.6      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


7.7      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


7.8      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (č.7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

-požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

8. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ


8.1     V případě, že z Kupní smlouvy -- popřípadě ze zákona -- vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky nebo elektronicky datovou zprávou, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.


8.2     Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.


8.3      Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014 a platí do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky včetně Nákladů na odeslání bez předchozího upozornění.Vyhledávání

Kategorie

Informace

Partneři